loading
phone location
Hotel Príchod Odchod Login
Hotel
Príchod
Odchod
Login

GDPR INFORMACIE

INFORMAČNÉ MEMORANDUM K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení klienti a obchodní partneri,
 v súvislosti s našou činnosťou a vzhľadom k účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") Vám oznamujeme, že pri riadnom poskytovaní našich služieb dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré považujeme za dôverné. Nakladáme s nimi len tak, aby sme Vám mohli čo najlepšie poskytnúť naše služby. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a spomínaným nariadením.
V tomto memorande Vás chceme informovať, aké osobné údaje o Vás pri našej činnosti, v rámci ponúkanie, dojednávania a poskytovaní našich služieb, spracovávame a akým spôsobom, na aké účely a na základe akých právnych titulov tak robíme, a najmä, kde môžete o Vašich spracovávaných osobných údajoch získať informácie a aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Ako Správca osobných údajov Vás ako subjekt osobných údajov v súlade s čl. 13 Nariadenie informujeme, že:

Správcom osobných údajov je spoločnosť ACE Hotels s.r.o., sídlom Fetrovská 1005/53, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 24277894, kontaktné údaje: dagmar@ace-hotels.com (ďalej len "Správca").

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: identifikačné údaje klientov a obchodných partnerov alebo ich zástupcov (zástupcov - ak ide o právnickú osobu), kontaktné údaje, bankový účet (ide o osobný údaj u fyzických osôb).

Vaše osobné údaje, ktoré Správca spracováva, pochádzajú předenším od Vás, prípadne z verejne dostupných zdrojov na internete, najmä z obchodného či živnostenského registra.

Vaše osobné údaje sú a budú spracované len za účelom evidencie ako klienta či obchodného partnera (zákazníka) či zástupca zákazníka (u právnickej osoby), za účelom riadneho poskytovania služieb a súvisiace komunikácie, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov zmluvných strán z plnenia, za účelom plnenie právnych povinností a ďalej na marketingové účely Správca.
Správca spracováva osobné údaje v elektronickej aj v listinnej podobe.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy alebo prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a súčasne tiež plnenie právnych povinností Spávce podľa právnych predpisov. Ďalším právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem Správca, kam patrí spracovanie osobných údajov pre prípadný priamy marketing. V prípade, že ste nám udelili alebo udelíte pre konkrétny účel spracovania súhlas, môže byť právnym titulom pre spracovanie osbních údajov aj Váš súhlas.

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne nutnú, v prípade poskytovania služieb minimálne po túto dobu a ďalej po dobu, po ktorú je povinný Správca tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje spracovávané za účelom priameho marketingu bude Správca spracovávať po dobu evidencie zákazníka, najdlhšie však do času podania námietky proti priamemu marketingu.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

Vaše osobné údaje budú spracovávať poverení zamestnanci Správca alebo spracovateľ osobných údajov, s ktorým bude mať Správca uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou zmluvného spracovateľa osobných údajov a inštitúciám alebo subjektom,u ktorých to vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy. Aktuálny zoznam prípadných spracovateľov bude subjektu osobných údajov poskytnutý na vyžiadanie. Vaše osobné údaje sú odovzdávané s Vašim vedomím i obchodným partnerom v rámci nevyhnutnosti pre riadne poskytnutní našej služby, a to aj do zahraničia (v súčasnej dobe na Slovensko).

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia.

Máte právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, mate- ak sa domnieva, že Spávce pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Ak budete uplatňovať niektoré z uvedených práv u Správca, využite, prosím, kontaktný e-mailovú adresu Správcu či dátovú schránku, alebo nám napíšte na adresu sídla spoločnosti.

Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Ak budú niektoré Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, ste oprávnení svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.