loading
phone location

GDPR INFORMACE

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti a obchodní partneři,  

 v souvislosti s naší činností a vzhledem k účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) Vám sdělujeme, že při řádném poskytování našich služeb dochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů, které považujeme za důvěrné. Nakládáme s nimi pouze tak, abychom Vám mohli co nejlépe poskytnout naše služby. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky a uvedeným Nařízením.

V tomto memorandu Vás chceme informovat, jaké osobní údaje o Vás při naší činnosti, v rámci nabízení, sjednávání a poskytování našich služeb, zpracováváme a jakým způsobem, k jakým účelům a na základě jakých právních titulů tak činíme, a zejména, kde můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Jako Správce osobních údajů Vás jako subjekt osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení informujeme, že:

Správcem osobních údajů je společnost ACE Hotels s.r.o., sídlem Fetrovská 1005/53, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 24277894, kontaktní údaje: dagmar@ace-hotels.com (dále jen „Správce“).

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje klientů a obchodních partnerů nebo jejich zástupců (zástupců - pokud se jedná o právnickou osobu), kontaktní údaje, bankovní účet (jde o osobní údaj u fyzických osob).

Vaše osobní údaje, která Správce zpracovává, pocházejí předenším od Vás, případně z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zejména z obchodního či živnostenského rejstříku.

Vaše osobní údaje jsou a budou zpracovány pouze za účelem evidence jako klienta či obchodního partnera (zákazníka) či zástupce zákazníka (u právnické osoby), za účelem řádného poskytování služeb a související komunikace, a to včetně vyřizování případných nároků smluvních stran z plnění,za účelem plnění právních povinností a dále pro marketingové účely Správce.

Správce zpracovává osobní údaje v elektronické i v listinné podobě.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a současně také plnění právních povinností Spávce dle právních předpisů. Dalším právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce, kampatří zpracování osobních údajů pro případný přímý marketing. V případě, že jste nám udělili nebo udělíte pro konkrétní účel zpracování souhlas, může být právním titulem pro zpracování osbních údajů i Váš souhlas.

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, v případě poskytování služeb minimálně po tuto dobu a dále po dobu, po kterou je povinen Správce tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. Údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu bude Správce zpracovávat po dobu evidence zákazníka, nejdéle však do doby podání námitky proti přímému marketingu.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci Správce nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mítSprávce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Aktuální seznam případných zpracovatelů bude subjektu osobních údajů poskytnut na vyžádání. Vaše osobní údaje jsou předávány s Vašim vědomím i obchodním partnerům v rámci nezbytnosti pro řádné poskytnutní naší služby, a to i do zahraničí (v současné době na Slovensko).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Spávce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Budete-li uplatňovat některé z výše uvedených práv u Správce, využijte, prosím, kontaktní e-mailovou adresu Správce či datovou schránku, nebo nám napište na adresu sídla společnosti.

Dozorovým orgánem v České republice je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Budou-li některé Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.